คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนพสวท.ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนรับสมัคร

จำนวน 3 คน ใน 4 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ และในสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 6 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ประยุกต์ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการข้อมูล

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้รับทุน พสวท. ต่อเนื่องจากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย หรือโรงเรียนอื่น ๆ ที่มีนักเรียนทุน พสวท. ศึกษาอยู่ และเป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)
 2. กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564
 3. มีสัญชาติไทย และมีเลขประจําตัวประชาชน
 4. มีความประพฤติดี และมีความตั้งใจที่จะทำงานวิจัย เป็นนักวิทยาศาสตร์ ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศ
 5. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 6. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและรับรองต่อโครงการ พสวท. ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อบังคับของโครงการ พสวท. ที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก

ใช้คะแนนจากการสอบวิชาสามัญ จำนวน 5 วิชา คือ

 • 29 ภาษาอังกฤษ
 • 39 คณิตศาสตร์1
 • 49 ฟิสิกส์
 • 59 เคมี
 • 69 ชีววิทยา

โดยกำหนดสัดส่วนในการคิดคำน้ำหนักของคะแนน วิชาละ 20 % สอบสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์

การสมัครสอบ

ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร »> http://www.admissions.su.ac.th/ สมัครสอบ Online

เงื่อนไขและข้อผูกพันสำหรับผู้รับทุนโครงการ พสวท.

เป็นไปตามระเบียบโครงการพสวท.

ช่วงเวลารับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์-14 มีนาคม 2565 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการพสวท.

สมัครสอบ Online