โครงการพสวท.และทุนเรียนดีฯ ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร

นักศึกษาในโครงการ

เว็บเพจนี้จัดทำขึ้นโดยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันโครงการพสวท.และทุนเรียนดีฯ ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ประชาสัมพันธ์โครงการพสวท. และทุนเรียนดีฯ กิจกรรมต่างๆ ผลงานของนักศึกษาในโครงการ ตลอดจนข่าวสารต่างๆของโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นอกจากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโครงการพสวท. และทุนเรียนดีฯ ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วในเว็บเพจนี้จะได้นำข้อมูลอันเป็นประโยชน์ของหน่วยงานอื่นๆ มาประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลนั้นอีกทางหนึ่ง

ในเว็บเพจนี้จะได้รวบรวมข้อมูลสำคัญต่างๆ รวมถึงข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการรับทุนไว้ด้วย ข้อมูลบางส่วนอาจมีการปรับปรุงใหม่จากต้นสังกัด จึงควรตรวจสอบให้ชัดเจนกับต้นสังกัดทุนอีกครั้งหนึ่ง

ภายในเว็บเพจนี้จะมีข้อมูลบางส่วน เช่นผลงานแบบโปสเตอร์ของนักศึกษาโครงการพสวท. และทุนเรียนดีฯ ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามมิให้คัดลอกรูปแบบ หรือข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งโดยมิได้รับอนุณาตจากเจ้าของผลงาน สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558

ผู้ประสานงานศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

นันทชัย อินทร์ปรุง (หม่อน)

ผู้ประสานงานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
iu_mon@hotmail.com

อยู่ระหว่างการสรรหา

ผู้ประสานงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1
N/A

อภินันท์ สนองสินธุ์ (โจ๊ก)

ผู้ประสานงานนักศึกษาชั้นปีที่ 2
jokehaza.007@gmail.com

ดนุช พลายสถิตย์ (ไอซ์)

ผู้ประสานงานนักศึกษาชั้นปีที่ 3
danuch1996@gmail.com

กิตติพงศ์ ทรัพย์วัฒนาชัย (กอล์ฟ)

ผู้ประสานงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4
mafia_gigok@hotmail.com

ณัฐวัฒน์ พันธุ์ชาติ (นอร์ท)

ผู้ประสานงานศิษย์เก่า
phanchat_n@silpakorn.edu