โครงการพสวท. และทุนเรียนดีฯ

ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร

รู้จักกับ

โครงการ พสวท.

เพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการวิจัยและพัฒนา ประดิษฐ์ คิดค้น และเผยแพร่ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

เกี่ยวกับโครงการ พสวท.

ทุน เรียนดีฯ

เพื่อสรรหานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนดีและสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ ช่วยส่งเสริมการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพในระดับสากล

เกี่ยวกับทุน เรียนดีฯ

ข่าวสาร

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

สมัคร-ระดับม.ปลาย

สมัคร-ระดับปริญญาตรี