ศิษย์เก่า SC44

ภัคพล พงษ์ทวี (เพียว)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 29
วท.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
me@pureapp.in.th

มนตรี ใจดี (คลิม)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 29
วท.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
montreeklim.mj@gmail.com

กันตพงศ์ คาดการณ์ไกล (กันต์)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 29
วท.บ.(ชีววิทยา)
gun-7102539@hotmail.com

กันยาลักษณ์ เจรจาปรีดี (ออย)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 29
วท.บ.(เคมี) เกียรตินิยมอันดับสอง
i_am_chocolate_chip@hotmail.com

ชนิกานต์ เอี่ยมสอาด (ไอซ์)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 29
วท.บ.(เคมี) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
chanikarn1996@gmail.com

ดนัย พลายสถิตย์ (เอิร์ธ)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 29
วท.บ.(เคมี) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
asparagus@windowslive.com

ธรรศธฤต อนุจารีวัฒน์ (ทัช)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 29
วท.บ.(เคมี) เกียรตินิยมอันดับสอง
tuch_anujareewat@hotmail.com

ธิดารัตน์ ตั๊งสมบูรณ์ (พลอย)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 29
N/A
chayanan-ploy-111@hotmail.com

รัชติมา บุญคุ้มครอง (พลอย)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 29
วท.บ.(เคมี) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
rattima2014@gmail.com

ศราวุฒิ เปล่งเจริญศิริชัย (แจ๊ค)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 29
วท.บ.(เคมี) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
jackwizard311@gmail.com

จรดล จันทร์สว่าง (ดล)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 29
วท.บ.(ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
choradol@hotmail.com

ดนุช พลายสถิตย์ (ไอซ์)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 29
วท.บ.(ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับสอง
danuch1996@gmail.com

ทิวัตถ์ อุดมเลิศสิริกุล (แฮม)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 29
วท.บ.(ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
thiwatham@windowslive.com

ปฏิภาณ สุขพูนพร้อม (ซูมิ)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 29
วท.บ.(ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
zoomzumi@outlook.com

ขัตติยะ พงศ์สิริจินดา (ต้นไม้)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 29 (เพิ่มเติม)
วท.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
khattiya.tonmai@gmail.com