ศิษย์เก่า SC45

พันธกานต์ บุญสุริยาธรรม (สีน้ำ)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 30
วท.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
panth.b@hotmail.com

อภินันท์ สนองสินธุ์ (โจ๊ก)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 30
วท.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
jokehaza.007@gmail.com

ตรีวรัตม์ รุจิเกียรติโชค (เจียวรินทร์ จันทร์นนท์) (ออม)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 30
วท.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
j.jiawarin@gmail.com

กฤติเมธ ธรรมนาถพงศ์ (แชมป์)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 30
วท.บ.(เคมี) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
k3champf@gmail.com

ณัชวัตร ไฝจู (นัท)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 30
วท.บ.(เคมี) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
natch.f@hotmail.com

Curriculum Vitae [CV]
ธิดารัตน์ สามคุ้มพิมพ์ (แนน)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 30
วท.บ.(เคมี) เกียรตินิยมอันดับสอง
thidarat29893@gmail.com

เปรมศักดิ์ ปทะวานิช (กู้)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 30
วท.บ.(เคมี) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
fez.kuu@gmail.com

พิพัฒน์พล รักษาผล (ก้อง)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 30
วท.บ.(เคมี) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
pipatpon.gong@gmail.com

โสภณ นุชพันธุ์ (เจมส์)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 30
วท.บ.(เคมี) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
jamejmclub@hotmail.com

ชิษณุชา ฉัตรตระกูลไพศาล (จุ้ย)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 30
วท.บ.(ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
revicezero@gmail.com

คันธพจณ์ ศักดิ์ศรีสกุล (โอ๊ต)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 30
วท.บ.(ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับสอง
khanthaphotsaksrisakul@gmail.com

ปิยวัฒน์ วงศ์ทองเครือ (โอ๊ตเต้)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 30 (เพิ่มเติม)
วท.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
N/A

วิชิตา แขกวันวงค์ (หยก)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 30 (เพิ่มเติม)
วท.บ.(เคมี) เกียรตินิยมอันดับสอง
N/A

อุมาพร ยูรสูงเนิน (แนน)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 30 (เพิ่มเติม)
วท.บ.(เคมี) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
N/A

อัญชลิกานต์ นิธิปฏิคม (ครีม)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 30 (เพิ่มเติม)
กำลังศึกษา
N/A