ศิษย์เก่า SC42

ณัฐกฤตา ฉันทรัชดา (อุ๊กอิ๊ก)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 27
วท.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
augaig1537@gmail.com

ธารภณ นิธิจิรมน (ต้นปาล์ม)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 27
วท.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
papayanalak@gmail.com

กวินนาฏ เสืออบ (พิมพ์)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 27
วท.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
moza_pim@hotmail.com

เจนจิรา อาสายศ (เจน)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 27
วท.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับสอง
janejaneexo1234@gmail.com

นพมัลลี ตันฮวด (เซนส์)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 27
วท.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
commonsense_797@hotmail.com

บุณยวีร์ ช่อชูหิรัญ (ปอนด์)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 27
วท.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
boonyawee-chor@hotmail.com

ภาราดา พีรชัยเดโช (ทราย)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 27
วท.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับสอง
saii_bom@hotmail.com

ลัลนธยาป์ ตาเพ็ง (ลัล)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 27
วท.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
milkmist_nx@hotmail.com

วีรดี ธรรมวิชิต (แก้ว)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 27
วท.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
weeradee_lokkaew@hotmail.com

ณิชารีย์ ศรีบูจันดี (นิ)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 27
วท.บ.(เคมี)
pop_kall@hotmail.com

ปวีณพล จันทรบูรณ์ (ปลาย)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 27
วท.บ.(เคมี) เกียรตินิยมอันดับสอง
paweenapon_chunthaboon@hotmail.com

สุธิโรจน์ ตันยาลักษณ์ (ซี)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 27
วท.บ.(เคมี) เกียรตินิยมอันดับสอง
sutthiroj07560214@gmail.com

กานต์ พันธ์เพิ่ม (จั๊ม)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 27
วท.บ.(ฟิสิกส์)
lancashire_bbr_aj@hotmail.com

ชาคริต พงษ์ไทย (แมน)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 27 (เพิ่มเติม)
วท.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง
N/A

ธนัชชา สัจจาศีล (นิว)

นักศึกษาโครงทุนเรียนดีฯ
วท.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
sweh_peachze@hotmail.com

รัชนี ดวงรัตน์ (หนึ่ง)

นักศึกษาโครงทุนเรียนดีฯ
วท.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ratchanee.neungg@gmail.com

สุพรรษา พลายเปี่ยม (กิ๊บ)

นักศึกษาโครงทุนเรียนดีฯ
วท.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
supansa_sp@hotmail.com

อธิษฐาน บุญญรัตน์ (ปอ)

นักศึกษาโครงทุนเรียนดีฯ
วท.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับสอง
atispor1995@gmail.com

คุณิตา ภักดีโยธิน (วิว)

นักศึกษาโครงทุนเรียนดีฯ
วท.บ.(เคมี) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
sasuko_sasuke@hotmail.com

รุ่งรวิน ชาติปรีชา (นุ๊ก)

นักศึกษาโครงทุนเรียนดีฯ
วท.บ.(เคมี) เกียรตินิยมอันดับสอง
chatpreecha_r@hotmail.com

วรัญญา อติมายุเลิศ (มุข)

นักศึกษาโครงทุนเรียนดีฯ
วท.บ.(ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับสอง
litabenja@hotmail.com