อาจารย์

ดร.ภาณุพันธ์ ลิมปชยาพร

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
limpachayaporn_p@su.ac.th

ผศ.ดร.สมเจตน์ ชัยยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์
chaiya_s@su.ac.th

ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ

อาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชาชีววิทยา
tharapoom_k@su.ac.th

ดร.กุลทัศน์ สุวัฒน์พิพัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชาเคมี
suwatpipat_k@su.ac.th

ผศ.ดร.ชวรัตน์ ศิริวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชาฟิสิกส์
siriwong_c@su.ac.th