ศิษย์เก่า SC43

กิตติพงศ์ ทรัพย์วัฒนาชัย (กอล์ฟ)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 28
วท.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
mafia_gigok@hotmail.com

บัลลังก์ ธัชชัย (บิ๊ก)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 28
วท.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
bunlang_clever@hotmail.com

พิชชาภา เลิศศิรวรเมธ (พิมพ์)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 28
วท.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ppl1639@hotmail.com

จิรัชญา ธนานันทยศ (กลอย)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 28
วท.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับสอง
jtananantayot@gmail.com

อมิตา ศรีภัทราพันธุ์ (บี)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 28
วท.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับสอง
bbee_amita@hotmail.com

กฤติพงศ์ คนแรง (ต้น)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 28
วท.บ.(เคมี) เกียรตินิยมอันดับสอง
kitti.ton.blackman@gmail.com

ชุติเดช ทองดีเลิศ (ฟลุ๊ก)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 28
วท.บ.(เคมี)
flooknakab_2@hotmail.com

ญาณิน แจ่มใส (ตาล)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 28
วท.บ.(เคมี)
tan.tann1201@gmail.com

ภาวิดา ยอดธงชัย (วี)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 28
วท.บ.(เคมี) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
weephawida@gmail.com

เมทินี แย้มเกษร (เจน)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 28
วท.บ.(เคมี) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
mine.matinee@gmail.com

วัชระ วิมลทรง (บาส)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 28
วท.บ.(เคมี) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
bassudza@hotmail.com

ณัฐพล ลิขิตธนานันท์ (อั๋น)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 28
วท.บ.(ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
theaunpop2538@gmail.com

มงคลชัย สุขมี (เจมส์)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 28
วท.บ.(ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
genius_kpsp_james1@hotmail.com

วรโชติ โพธาราม

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 28
วท.บ.(ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
pakahoo-big@hotmail.com

นิภาวรรณ ภูผา (หมิว)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 28 (เพิ่มเติม)
วท.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง
phoopha_miw@hotmail.com

ภาวณี กอประเสริฐถาวร (เฟิร์น)

นักศึกษาโครงการทุนเรียนดีฯ
วท.บ.(สถิติ) เกียรตินิยมอันดับสอง
yupa345673@gmail.com

อรณิช ชุมภูวร (เบียร์)

นักศึกษาโครงการทุนเรียนดีฯ
วท.บ.(สถิติ) เกียรตินิยมอันดับสอง
be.ernarak@windowslive.com

ดวงพร ศิริวรรณ (บัว)

นักศึกษาโครงการทุนเรียนดีฯ
N/A
Bua_sprk@hotmail.com