ศิษย์เก่า SC38

จารีนา ธารนุเคราะห์

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 23
วท.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ไม่ระบุ

ธีรพร ทองศิริ

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 23
วท.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ไม่ระบุ

เมธินีย์ สุดสวาท

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 23
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
ไม่ระบุ

ศตนันทน์ ทิพวรวิมล

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 23
วท.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ไม่ระบุ

กษิดิศ ริสอน

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 23
วท.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ไม่ระบุ

ภัคพล ท้าวเวชสุวรรณ

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 23
วท.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ไม่ระบุ

อภิรัตน์ นิลพนาพรรณ

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 23
วท.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับสอง
ไม่ระบุ

อัศวิทย์ ศรีศักราภิคุปต์

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 23
วท.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ไม่ระบุ

กมลชนก อึ้งรัศมี

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 23
วท.บ.(เคมี) เกียรตินิยมอันดับสอง
ไม่ระบุ

ทินภัทร พูลสวัสดิ์

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 23
วท.บ.(เคมี) เกียรตินิยมอันดับสอง
ไม่ระบุ

พณิตตา รัตน์วิจิตต์เวช

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 23
วท.บ.(เคมี) เกียรตินิยมอันดับสอง
ไม่ระบุ

ภณิดา พรายแก้ว

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 23
วท.บ.(เคมี) เกียรตินิยมอันดับสอง
ไม่ระบุ

โสภิดา ถาวรประดิษฐ์

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 23
วท.บ.(เคมี) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ไม่ระบุ

ณัฐวัชร กุลรัตน์

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 23
วท.บ.(ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ไม่ระบุ

กิตติญา มโหธร

นักศึกษาโครงทุนเรียนดีฯ
วท.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ไม่ระบุ