ศิษย์เก่า SC40

เบญจรัตน์ เปรมปรีสุข (มีน)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 25
วท.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง
s_al_ap_ao@hotmail.com

กัญณัฏฐ์ เลิศกุลโชติภัทร์ (เมย์)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 25
วท.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
mavolo_meroplay@hotmail.com

ธมลวรรณ ดิถีเพ็ง (กิ๊บ)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 25
วท.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
miyano_gift@hotmail.com

ปรียานุช เจริญสุข (มิ้น)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 25
วท.บ.(ชีววิทยา)
mint_moya@hotmail.com

หัทยา จิตรพัสตร์ (เกต)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 25
วท.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
katee_sadurt@hotmail.com

ศรินทิพย์ พงษ์พากเพียร (กุ๊กกิ๊ก)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 25
วท.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
Sarintip.ppp@gmail.com

สกาแลท ชนิกา เดส์โครซ์ (สกาแลท)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 25
วท.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
scarlett_des@hotmail.com

นันทชัย อินทร์ปรุง (หม่อน)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 25
วท.บ.(เคมี) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
iu_mon@hotmail.com

วรพจน์ กลิ่นเพ็ชร (พจน์)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 25
วท.บ.(เคมี) เกียรตินิยมอันดับสอง
poj_2536@hotmail.com

Curriculum Vitae [CV]
ศิวกร สกุลแก้วเกษม (วิว)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 25
วท.บ.(เคมี) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
siwakornwill@hotmail.com

อรอุมา โพธิ์รักษา (บูม)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 25
วท.บ.(เคมี) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
onuma_phoraksa@hotmail.com

อุษา โพธิ์ทอง

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 25
วท.บ.(เคมี) เกียรตินิยมอันดับสอง
ausa_31@hotmail.com

ณฐกร สาเพิ่มทรัพย์ (หยก)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 25
วท.บ.(ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
yok_lp@hotmail.com

นนทนันท์ ศิษย์ปฐม (โฟล์ก)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 25
วท.บ.(ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
sitpathom_non@hotmail.com

รัชพล หุ่นเก่า (ตั้ว)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 25
วท.บ.(ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
toua_hunkao@hotmail.com