ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุน พสวท. (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะรับนักศึกษาเพื่อรับทุน พสวท. (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565

รับเพิ่มเติม จำนวน 3 ทุน

  • ชั้นปีที่ 2
  • ชั้นปีที่ 3
  • ชั้นปีที่ 4

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เป็นนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นปีที่ 2-4 ในปีการศึกษา 2565 ในสาขาวิชา คณิตศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ สถิติ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ จุลชีววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และวิทยาการข้อมูล
  2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 โดยลงทะเบียนตามแผน
  3. เป็นผู้ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันตามที่โครงการ พสวท. กำหนด
  4. เป็นผู้ที่มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่เกียวกับงานวิจัยและการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศ และมีสัญชาติไทย

ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครได้ทาง www.sc.su.ac.th

และส่งใบสมัรภายในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. : (034)147003