กาลครั้งหนึ่ง ณ ไม้รูด

ในระหว่างวันที่ 8-10 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้นำนักศึกษาในโครงการพสวท. ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด

กิจกรรมต่างๆ

  • ชมและศึกษาประวัติความเป็นมาของอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรี
  • เรียนรู้และชมวิถีพื้นบ้านริมแม่น้ำจันทบุรี
  • เยียมชม ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี
  • ชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน
  • ศึกษาและเรียนรู้วิธีการทำลอบปู และขนมพื้นบ้าน
  • ปลูกป่าชายเลน เดินสำรวจธรรมชาติ
  • งมหอย
  • แบ่งปันประสบการณ์ “เล่าสู่กันฟังจากพี่ถึงน้อง”
  • กิจกรรมรับขวัญน้องใหม่นักศึกษาทุน
  • เยี่ยมชม สถาบันวิทยสิริเมธี เป็นต้น

VDO