ได้รับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับอุดมศึกษาเพื่อรับทุนศึกษา ณ ต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2565 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนฯ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนฯ

ขอแสดงความยินดีกับ นายเปรมศักดิ์ ปทะวานิช สาขาเคมี ได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุน พสวท. ศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2565

ในนามศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันโครงการพสวท.และทุนเรียนดีฯ ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป