ได้รับรางวัล “Best Oral Presentation” ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2564

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2564 รูปแบบออนไลน์ เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานวิจัยในเวทีวิชาการ เมื่อวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะทำงานจัดงานประชุมวิชาการฯ ฝ่ายวิชาการ ได้คัดเลือกนางสาวชลธิชา คชกาษร ที่นำเสนอผลงานวิจัย เพื่อรับรางวัล “Best Poster Presentation” ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2564

ในนามศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันโครงการพสวท.และทุนเรียนดีฯ ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป